Kerhon säännöt

KAAKKOIS-SUOMEN VINTTIKORAKERHO RY

1.Yhdistyksen nimi


on Kaakkois-Suomen Vinttikoirakerho ry. Kotipaikka Kouvola


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vinttikoiraharrastusta ja toimia aattellisena järjestönä jäsentensä kesken näiden vinttikoiraharrastuksen edistämisessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toimintansa tukemiseksi yhdistys pyrkii järjestämään harjoituksia ja näyttelyitä sekä harjoitus- ja juoksukilpailuja, neuvontaa, koulutusta, retkiä, kursseja sekä seminaareja ja muuta oheistoimintaa, tilaamaan ja levittämään alan kirjallisuutta, julkaisemalla jäsenlehteä, pitämällä yllä internetsivuja, yms. yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä toimenpiteitä.

Toiminnan tarkoituksen mukaisesti yhdistys pyrkii edistämään vinttikoiraharrastusta toimimalla yhteistyössä muiden alan järjestöjen, kattojärjestöjen ja liittojen kanssa.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia sekä avustuksia julkisista varoista.


Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän ansion hankkiminen siihen osallisille.


3. Jäsenet


Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä harjoitustoiminnassa annettuja hallituksen ohjeistuksia. Yhdistyksen toimintaan osallistumista voidaan avata tai rajoittaa jäsenten tai yhdistykseen kuulumattomien osalta.

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jos samassa taloudessa asuvista yksi on yhdistyksen varsinainen jäsen, voivat muut saman talouden jäsenet liittyä yhdistykseen perhejäseninä.


Pääjäsenen alle 15 vuotias lapsi voidaan liittää yhdistyksen juniorijäseneksi. Juniorijäsenyys vaihtuu perhejäseneksi sinä vuonna , kun lapsi täyttää 15 vuotta. Juniorijäsenyys on hinnaltaan maksimissaan kattojärjestön jäsenistä suoritettavan jäsenmaksun verran.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistys voi kutsua, hallituksen ehdotuksesta, yhdistyksen kokouksen päätöksellä kunniajäseniksi yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen varsinaisen jäsenen.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksestä seuraavilla perusteilla:

1) Jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

2) Jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti.

3) Jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä ta ei enään täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja ehtoja.

4) Jäsen on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai rikkomuksesta tai on määrätty eläintenpitokieltoon.

5) Jäsen on tuomittu kurinpidolliseen seuraamukseen Suomen Kennelliitto ry:n kurinpitolautakunnassa.

Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi välittömästi. Maksettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja perhejäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu erääntyy helmikuun loppuun mennessä.

Kunniajäsen ei suorita vuotuista jäsenmaksua.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain puolet aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.Hallitus voi kokoontua sähköisten viestimien välityksellä, mikäli jokaisella hallituksen jäsenellä on siihen mahdollisuus. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita. hallitus voi tarpeen mukaan asettaa asioita valmistelemaan työvaliokuntia.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määrämän henkilön kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan nimen pankki- ja raha-asioissa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on asiakirjoineen jätettävä tilintarkastajalle 30 päivää ennnen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään 10 päivää ennen vuosikokousta.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määrämänä päivänä tammi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyken kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni lukuun ottamatta juniorijäsenyyttä

Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Valtuutetun asiamiehen on oltava kerhon äänioikeutettu jäsen. Valtuutetulla voi olla enintään kahden(2) jäsenen valtakirja.

Yhdistyken kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, yhdistyksen internetsivulla tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.


11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä Suomen Vinttikoiraliiton ja Kymenläänin Kennelpiirin kokouksiin
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen nejasosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määrämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


13. Säännöissä mainitsemattomat asiat

Muilta kohdin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.